ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Image 1

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА

Image 2

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДА

Image 3

ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Image 4

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ДЕПА

Active Image

Нашата мисия

M-Texx се стреми да окаже положително въздействие; настоящата ни цел е да утроим процента на рециклирания текстил от 2% на 6% до 2030 г. Ние ще предоставим безплатни услуги за рециклиране на текстил на домакинства и организации в България и да насърчим за намаляване на използването, преизползването и рециклирането, чрез образование, с акцент върху ангажирането на младежите в училищата.

Жизненият цикъл на текстила

Ние работим с нашите партньори, за да поддържаме текстила в затворен цикъл на рециклиране, за да помогнем на:

  • опазване на природните ресурси (напр. необходими са 6813 литра/1800 галона вода, за да се отгледа достатъчно памук, за да се направят само един чифт дънки)
  • намаляване на замърсяването на околната среда (тъй като намаляваме отпадъците, отиващи в инсталацията за изгаряне и депата)
  • улесняване на икономичното ценообразуване на дрехи и обувки (за използване в развиващите се страни)
Събраните материали за рециклиране на M-Texx се продават на вносители на текстил втора употреба в различни развиващи се страни. Това подкрепя нашия бизнес модел в предоставянето на безплатни услуги за събиране и образователни дейности.

Интересни факти

ЗНАЕТЕ ЛИ КОЛКО ЛИТРА ВОДА СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕДНА ТЕНИСКА?

ТЕНИСКА

ДЪНКИ

ПЛАСТМАСА

Active Image

НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕTO ОТ ТЕКСТИЛНИ ОТПАДЪЦИ

Economy Image

ЛИНЕЙНА ИКОНОМИКА

За съжаление в текстилната индустрия, линейната икономика доминира. Производството на текстил започва с извличането на суровини, след което се преминава към производство, употреба и, накрая, изхвърляне. Този линеен процес не е устойчив и допринася за замърсяване и изчерпване на природни ресурси във всички посоки.

КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Противоположно, кръговата икономика в текстилната индустрия променя този модел. Тя подкрепя рециклирането на текстил, където използваните дрехи се събират, рециклират и връщат обратно в производствения цикъл. Този подход намалява нуждата от нови суровини, намалява отпадъците и спомага за опазване на околната среда.

reusing textile
Economy Image

Механичното рециклиране на текстил включва процеси като събиране, сортиране и физическо преработване на използваните текстилни материали. Текстилните отпадъци се раздробяват и претоварват, след което се обработват механично, за да се получат влакна, които могат да бъдат използвани за производство на нови текстилни продукти. Този метод спестява енергия, но понякога може да доведе до загуба на качество на материала.

Химичното рециклиране използва химикали, за да разгради текстилните материали на молекуларно ниво. Процесът включва химически реакции, които отделят полимерните вериги и позволяват възстановяването на влакната. Този метод е по-ефективен при запазването на качеството на текстила в сравнение с механичното рециклиране, но може да изисква по-големи инвестиции в енергия и ресурси.

Биологичното рециклиране използва микроорганизми или ензими, които разграждат текстилните материали в екосистемата. Този подход се основава на природните процеси на разлагане и може да бъде по-устойчив от гледна точка на използваната енергията. Този метод може да бъде успешен за почистването на океаните и депата. Биологичното рециклиране е в ранен етап на развитие и продължава да се проучва.

Copyright © 2024 M-Texx Textile Recycling. All rights reserved.